Location: Home >> Adminstration >> Leadership

leadership

Release time:2019-01-17 13:26:00

   
 President

 Mr. JIANG Sixian

 First Associate President

 Mr. QI Yan

   
 Executive Associate President

 Mr. WU Jiannan

 CPC Party Secretary

 Mr. ZHAMG Xiaoyi

   
 Vice Dean

 Mr. CHEN Gaohong

 Vice Dean

 Mr. GENG Yong

   
 Vice Dean

 Mr. LI Zhenquan

 Vice Dean

 Mr. ZHANG Lufa

   
 Assistant to the President

 Mr. HAN Zhiming

 
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China