Lin Wang
Title:Researcher
Department: School of Design
E-mail:wanglinalice@qq.com
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China