YIN Haitao
Title:Associate Professor
Department: Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University.
Research area:environmental economy and policy, energy economy and policy.
E-mail:haitao.yin@gmail.com
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China