CHEN Jie
Title:Professor
Department: Antai College of Economics & Management
E-mail:jiechjie@163.com
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China