ZHU Demi
Title:Professor
Department: School of International and Public Affairs
E-mail:zhudemi@sjtu.edu.cn
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China